Föreningen Tryggare Ruspolitik

FTR verkar folkbildande för en skademinimerande narkotikapolitik. Vårt mål är att flytta fokus från stigmatisering och straff till upplysning, omsorg och mänskliga rättigheter.
#BRUKARRÖSTER
Har du erfarenhet av beroendevården i Göteborg? Kampanjen #brukarröster uppmärksammar och ger röst till de individer som varje dag kämpar med ett beroende – oavsett vilken typ eller hur länge.

Människor som är i riskzonen till att utveckla eller som har en problematisk narkotikaanvändning behöver trygghet, omvårdnad och inkludering - inte stigmatisering, utanförskap och kriminalisering.
Med utgångspunkt i forskning, skademinimerande insatser och mänskliga rättigheter arbetar vi för en reform av den svenska narkotikapolitiken.
Människor med problematisk narkotikaanvändning har ofta underliggande sjukdomar och diagnoser. Samsjuklighet och psykisk ohälsa är vanligt förekommande och de här patientgrupperna behöver i första hand vård och inte straff.

Hårda straff leder till att utsatta människor drar sig från att söka vård och behandling. Det finns ingen annan patientgrupp i samhället som riskerar straff för att de har en underliggande sjukdom.

Vi menar att den nuvarande lagstiftningen stigmatiserar en utsatt grupp människor. Vill vill vara en röst för dem som ofta inte finns representerade i den offentliga debatten. Vi är övertygade om att inkludering bygger på dialog. Ett första steg är att lyssna på dem som är i behov av samhällets hjälpinsatser.
FN har i ett enat utlåtande uppmanat länder att främja alternativ till kriminalisering och istället uppmanat länder att avkriminalisera narkotikaanvändning. Kriminalisering av personlig narkotikaanvändning hindrar förverkligandet av människors rätt till bästa möjliga hälsa.

FN konkluderar i deras gemensamma ståndpunkt att kriminalisering försvårar för människor som är i behov av behandling att få rätt hjälp däribland för att lagar som gör narkotikaanvändare till kriminella stigmatiserar och diskriminerar dessa grupper.

Länder bör istället främja folkhälsa, inkludering, skademinimerande insatser och mänskliga rättigheter.Från straff till hjälp

Vi anser att Sveriges narkotikapolitik hör till Europas mest kontraproduktiva. Den svenska modellen som legat fast i över 30 år har lett till katastrofala dödstal, tusentals har hamnat i fängelse och enorma samhällsekonomiska kostnader. Det här samtidigt som vårdinsatser varit bristfälliga och skadeverkningar av droger i samhället inte minskat.

Vi hämtar kunskap från forskning i Sverige och utomlands. Som ideell förening driver vi FN:s linje om att flytta fokus för narkotikapolitiken från rättsväsende till folkhälsa och vård. För den enskilda narkotikaanvändaren kan det här vara skillnaden mellan liv och död.

Var med och förändra Sveriges narkotikapolitik

Förändring kräver engagemang.