Avkriminalisering

Utred effekterna från en avkriminalisering

Vi önskar en SOU (statlig offentlig utredning) kring effekterna från en avkriminalisering gällande konsumtion samt mindre innehav ämnade för personligt bruk.

En viktig skademinimerande åtgärd är att avkriminalisera eget bruk av narkotika då förbudslagstiftning och samhällets stigmatisering skadar människor. I vissa fall mer än de skador som orsakas av narkotikan i sig.

Forskning från Norge och Finland samt rekommendationer från internationell expertis ger stöd för avkriminalisering som en viktig del i kombination med utökade vårdinsatser. Utan något motsatsförhållande till förebyggande insatser är effekterna exempelvis ökad folkhälsa samt minskade överdoser.

FN-organens gemensamma ståndpunkt från 2019 tar tydlig ställning för skademinimerande insatser som avkriminalisering. FN-kontoret för mänskliga rättigheter hävdar att straffmentaliteten i Sverige begränsar skademinimerande åtgärder och försämrar hälsan hos personer som nyttjar narkotika.

Även WHO rekommenderar en avkriminalisering gällande eget bruk i rapporten “Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations” från 2014:

Countries should work toward developing policies and laws that decriminalise injection and other use of drugs and, thereby, reduce incarceration.

Överge visionen om det narkotikafria samhället

Visionen kring det narkotikafria samhället försvårar skademinskande åtgärder

Vi vill flytta ansvaret för att hantera bruket av berusningsmedel från rättsapparaten till hälsosektorn så att alla rusmedelbrukare kan söka hjälp eller vägledning utan att riskera straff eller negativa sanktioner.

Dagens nollvision gör det svårare att nå ut med skadeförebyggande åtgärder, som till exempel tester av drogers renhet och innehåll, utdelning av bruksutrustning och pragmatisk och kunskapsbaserad droginformation. FTR förespråkar en ny nollvision som fokuserar på att få ned dödligheten så att ingen behöver dö av berusningsmedel.

Föreningen Tryggare Ruspolitik anser att Sverige bör lära av erfarenheter från länder som Portugal och Tjeckien. Här har avkriminalisering i kombination med ökade vårdsatsningar lett till samhällsekonomiska besparingar, lägre kriminalitet, lägre trösklar för att söka hjälp vid drogproblem samt förbättrat drogkonsumenternas hälsa. Allt detta har åstadkommits utan att problematisk drogkonsumtion har ökat.

Föreningen Tryggare Ruspolitik vill utreda om narkotikalagstiftningen från 1988 och straffskärpningen från 1993 fått den effekt som önskat och vilka effekter den fått i övrigt. Någon sådan utredning har inte gjorts sedan lagstiftningen infördes. En sådan utredning ställer sig även Sveriges Kommuner och Regioner bakom.

Artiklar om det narkotikafria samhället

Hjälp oss förändra Sveriges narkotikapolitik

Förändring kräver engagemang. Som medlem hjälper du oss i kampen för kunskap, humanism och skademinimering inom en mycket viktig hälsofråga.

/* */